Specjalista ds. współpracy z instytucjami edukacyjnymi w Dziale RiW w CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. współpracy z instytucjami edukacyjnymi
w Dziale Rozwoju i Współpracy
 
 
Wymiar etatu: pełen etat (równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin).
 
Główne obowiązki:
 
• wdrażanie długofalowych programów  współpracy ze szkołami i nauczycielami, w tym programu Expert Experymentu, Ambasador Experymentu, Warto się szkolić
• organizacja działań w/w programu (spotkań, konferencji itp.)
• współpraca z zewnętrznymi partnerami i angażowanie ich we współtworzenie i realizację działań
• opracowanie ofert i innych materiałów, przygotowywanie prezentacji
• ścisła współpraca z innymi działami w zakresie programów współpracy
• przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów


Wykształcenie:
• wyższe


Wymagania niezbędne:
 
• praktyczna znajomość narzędzi organizacji wydarzeń
• umiejętność wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji
• umiejętność efektywnej pracy również pod presją czasu
• umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• rzetelność, terminowość, samodzielność, dokładność, staranność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• zdolności organizatorskie oraz dobra organizacja pracy
 
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 
• roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
• znajomość otoczenia edukacyjnego Centrum: środowisk szkolnych i związanych z szeroko pojętą edukacją formalną i pozaformalną
• zainteresowanie zagadnieniami interaktywnej edukacji oraz popularyzacją nauki
• doświadczenie w opracowywanie koncepcji oraz organizacji wydarzeń typu konferencje, warsztaty, wykłady

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV i list motywacyjny

Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT,  Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – Specjalista ds. współpracy z instytucjami edukacyjnymi” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 24 sierpnia 2019 r.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone, z wyjątkiem danych osób zatrudnianych.
W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:
· art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy,
· art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (w zakresie danych wskazanych przepisami prawa pracy),
· art. 6 ust 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych niewymaganych, składanych dodatkowo np. wizerunek) - zgoda wyrażona jest poprzez złożenie/przesłanie dokumentów i może być w dowolnym czasie cofnięta.
Jeżeli w złożonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art 9 ust 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna jest osobna, wyraźna zgoda uczestnika naboru na przetwarzanie tych danych. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
1. wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
2. podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
3.podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
 
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 
Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 25.07.2019
Data udostępnienia informacji: 25.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2019 09:06 Aktualizacja treści Małgorzata Reszka