Główny specjalista w Wydziale Strategii

Gdynia, dnia 14.08.2019 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE STRATEGII

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju Gdyni oraz pozostałych dokumentów strategicznych,
- ustalanie i realizacja strategicznych celów miasta w związku z rozwojem projektów kreatywnych,
- bieżący monitoring działań podejmowanych w innych miastach w Polsce i na świecie w przemysłach kreatywnych,
- pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych niezbędnych przy opracowywaniu dokumentów strategicznych,
- przygotowywanie strategii komunikacji o działaniach Wydziału Strategii,
- współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz właściwymi instytucjami przy realizacji i wdrażaniu dokumentów strategicznych,
- udział w spotkaniach i warsztatach informacyjno-promocyjnych w związku z opracowywaniem strategii i pozostałych dokumentów strategicznych.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – IV piętro. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe,
- min. 5 lat stażu pracy,
- min. 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami,
- mile widziane 2 – letnie doświadczenie w pracy z projektami kreatywnymi i marketingowymi,
- mile widziane doświadczenie w tworzeniu dokumentów strategicznych,
- mile widziana znajomość języka obcego.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, KPA, Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030,
- umiejętność redagowania tekstów i komunikatów informacyjno-promocyjnych,
- dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internet,
- predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja pracy, zdolności komunikacyjne, kreatywność, wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających min. 5 lat stażu pracy (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kopie dokumentów potwierdzających min. 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 26 sierpnia 2019 r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE STRATEGII - oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
  4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  6. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
  7. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
  8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2019 12:46 Korekta Dorota Kubalska-Krężel