Inspektor w Samodzielnym Referacie Kontroli Finansowej

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

INSPEKTORA W SAMODZIELNYM REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
- prowadzenie kontroli finansowo- księgowych w jednostkach podległych miastu oraz w jednostkach względem których miasto posiada uprawnienia kontrolne, w zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów szczegółowych,
- dokumentowanie przeprowadzonych kontroli zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi oraz opracowanie projektów zaleceń pokontrolnych,
- nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
- opracowanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych,
- prowadzenie dokumentacji kontroli, kartotek kontroli,
- wprowadzanie danych do BIP.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 18. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-87-97.
 
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,
- min. 3 lata stażu pracy,
- mile widziane studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu rachunkowości, finansów, kontroli wewnętrznej,
- mile widziana praktyka w księgowości budżetowej lub kontroli finansowej.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustaw: o finansach publicznych i o rachunkowości,
- znajomość MS Office, Word, Excel, Internet,
- predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe- magisterskie ekonomiczne,
- kopie dokumentów potwierdzających 3 lata stażu pracy (należy potwierdzić okres początkowy i zamknięty zatrudnienia np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieposzlakowanej opinii,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 24 września 2019 r.

pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „INSPEKTOR W SAMODZIELNYM REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ
- oferta pracy”
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-87-97

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”
 
Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Olga Twardowska - Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2019 09:47 Korekta Olga Twardowska - Stępień