Od podinspektora do inspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

Gdynia, dnia 8 października 2019 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- przygotowywanie dokumentacji związanej z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
- udział w pracach komisji przetargowych,
- sporządzanie opinii w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych,
- planowanie, tworzenie wewnętrznych procedur stosowania Pzp, sprawozdawczość, udział w procedurze odwoławczej,
- nadzorowanie i kontrolowanie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy,
- zamówienia In-house, tworzenie procedur powierzania zadań podmiotom komunalnym,
- nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi (m.in. przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników, analiza ekonomiczno-finansowa  sprawozdań z działalności spółek i sprawozdań finansowych oraz GUS),
- planowanie budżetu realizowanego przez wydział.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami Urzędu, interesantami i jednostkami organizacyjnymi. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych,
- mile widziana: znajomość j. angielskiego i prawo jazdy kat. B.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
- znajomość obsługi komputera (Word, Excel), programów związanych z planowaniem, udzielaniem i statystyką zamówień publicznych oraz urządzeń biurowych,
- predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie,
- kopie dokumentów potwierdzających min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych (należy potwierdzić okres początkowy i zamknięty zatrudnienia oraz wskazany zakres tematyczny doświadczenia np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, kopie umów cywilnoprawnych, zakres obowiązków),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 18 października 2019 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR/INSPEKTOR W WYDZIALE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.

Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w Urzędzie Miasta

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
  4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  6. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
  7. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
  8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
  9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 08.10.2019
Data udostępnienia informacji: 08.10.2019