Od podinspektora do inspektora w Wydziale Organizacyjnym - Referat Archiwum

Gdynia, dnia 20 września 2018 r.
 
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM – W REFERACIE ARCHIWUM
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)
 
Główne obowiązki:
- przyjmowanie dokumentacji do Archiwum,
- przygotowywanie dokumentacji do brakowania,
- prowadzenie ewidencji Archiwum,
- przyjmowanie wniosków w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia,
- wystawianie zaświadczeń Rp-7 oraz odpisów świadectw pracy,
- udzielanie informacji dot. zlikwidowanych zakładów pracy,
- wypożyczanie, udostępnianie i przewożenie akt.
 
Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z interesantami i pracownikami Urzędu. Praca wymaga przemieszczania się na terenie Miasta Gdyni, w tym samochodem oraz wewnątrz budynków Urzędu MIasta. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na piętrze na drugim piętrze budynku przy ul. Krzywoustego 6. Budynek wyposażony w windę przemysłową o odpowiedniej powierzchni. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.
 
Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata związane z archiwizacją dokumentów lub wykształcenie wyższe, 2 lata stażu pracy w administracji publicznej, w tym rok związany z archiwizacją dokumentów.
 
Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość Konstytucji, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej (instrukcji archiwalnej),
- znajomość obsługi komputera (MS Office)  oraz obsługi urządzeń biurowych (drukarka, ksero, fax, skaner),
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole,
- nieposzlakowana opinia.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (5 lat stażu pracy, w tym  2 lata przy archiwizacji dokumentów w przypadku wykształcenia średniego lub 2 lata stażu w administracji publicznej, w tym rok przy archiwizacji dokumentów w przypadku wykształcenia wyższego) (należy potwierdzić okres początkowy i zamknięty zatrudnienia np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
 
Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 5 października 2018 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR/INSPEKTOR W REFERACIE ARCHIWUM – oferta pracy”
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
 
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a.         wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b.         żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
 9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Daniel Czaja
Data wytworzenia informacji: 20.09.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018