Od podinspektora do inspektora w Wydziale Polityki Gospodarczej - w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Gdynia, dnia 8 stycznia 2019 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA W WYDZIALE POLITYKI GOSPODARCZEJ – W GDYŃSKIM CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo), zatrudnienie na czas realizacji projektu.

Główne obowiązki:
- współpraca z koordynatorem przy realizacji projektów w ramach Poddziałania 5.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- realizacja działań zgodnie z harmonogramem projektu,
- przygotowanie i udział w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji projektu,
- współpraca z wykonawcami zleconych usług w zakresie prawidłowej i terminowej realizacji umów w ramach przedmiotu zamówienia,
- współpraca z partnerami na poziomie zadaniowym,
- monitoring realizacji projektu,
- przygotowywanie dokumentacji projektu, sprawozdawczość, raportowanie rezultatów projektów,
- współpraca przy realizacji promocji projektu,
- bieżąca obsługa uczestników projektu,
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących projektu, zgodnie z wymogami,
- analizowanie zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności środków z EFRR, zmian w wytycznych oraz informowanie Beneficjentów o zmianach,
- udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, seminariach, itp., związanych z prowadzonymi sprawami.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami Urzędu i interesantami. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy siedzibami Urzędu Miasta Gdyni. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-87-88.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- prawo jazdy kat. B,
- mile widziany staż pracy w administracji samorządowej,
- mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych, aktualna wiedza z zakresu EFS, znajomość procedur oraz wytycznych związanych z realizacją Projektów w ramach RPO 2014-2020 dla Województwa Pomorskiego, umiejętność pracy z Generatorami Wniosków Aplikacyjnych.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym, ustawy o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość problematyki związanej z projektami unijnymi,
- wiedza na temat Mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- znajomość obsługi komputera - MS Office oraz urządzeń biurowych,
- predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie,
- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 18 stycznia 2019 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR/INSPEKTOR W GDYŃSKIM CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI– oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-87-88.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 66 88 000
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
  3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
  4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.

Równocześnie ADO informuje, iż:

  1. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
  2. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO).
  3. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 08.01.2019