Starszy telefonista/Telefonista do Gdyńskiego Centrum Kontaktu

Gdynia, dnia 7 listopada 2018 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
STARSZY TELEFONISTA/TELEFONISTA DO GDYŃSKIEGO CENTRUM KONTAKTU

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo), praca zmianowa, praca w wybrane soboty

Główne obowiązki:
- obsługa połączeń telefonicznych oraz skrzynki mailowej w zakresie odbierania wiadomości i udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz standardami obsługi klienta,
- kompleksowe udzielanie informacji na temat usług świadczonych przez Urząd Miasta oraz podległych jednostek,
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w ramach systemów wymiany informacji i danych znajdujących się na wyposażeniu Infolinii Urzędu Miasta,
- telefoniczna rejestracja wizyt,
- budowa, weryfikacja oraz aktualizacja baz danych mieszkańców w systemie CRM,
- weryfikacja oraz w  razie potrzeby aktualizacja kart baz wiedzy poprzez edycję formularza  (Cyfrowy Urząd, BIP, Wirtualny Urzędnik),
- badanie potrzeb mieszkańców,
- przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia telefonicznego do innych komórek organizacyjnych lub miejskich jednostek organizacyjnych, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu,
- monitorowanie oraz zapewnienie spójności informacji  i zgłoszeń przekazywanych do merytorycznych komórek Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
- dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów,
- zapewnienie terminowego i należytego załatwienia skarg, wniosków, interpelacji i petycji kierowanych do referatu – zgodnie z ustalonymi przez prezydenta wytycznymi i przepisami szczegółowymi,
- udostępnianie informacji publicznej w ramach właściwości podległego referatu.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami, komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy siedzibami Urzędu Miasta Gdyni. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. Świętojańska 141. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynkach o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie średnie,
- 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą klienta,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku pracownika centrum obsługi telefonicznej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- wiedza w zakresie działania Urzędu (Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta) oraz miejskich jednostek organizacyjnych (statuty),
- znajomość tematyki związanej z samorządem gdyńskim,
- znajomość Miasta Gdyni,
- dobra orientacja w zagadnieniach dotyczących aglomeracji trójmiejskiej,
- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość oraz umiejętność korzystania z portali ePUAP, obywatel.gov.pl,
- bardzo dobra dykcja oraz miły tembr głosu,
- znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Internetu,
- predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność skutecznego komunikowania się, odporność na stres, umiejętność współpracy w zespole, gotowość do pracy w trybie zmianowym, także w soboty,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie,
- kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą klienta (należy potwierdzić okres początkowy i zamknięty zatrudnienia oraz wskazany zakres tematyczny doświadczenia np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres obowiązków, kopie umów cywilnoprawnych),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 19 listopada 2018 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „STARSZY TEELFONISTA/TELEFONISTA – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje: 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 66 88 000
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
  3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
  4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.

Równocześnie ADO informuje, iż:

  1. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
  2. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO).
  3. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Katarzyna Czaja
Data wytworzenia informacji: 07.11.2018
Data udostępnienia informacji: 07.11.2018