Nabór na wolne stanowisko pracy: od referenta do specjalisty ds. płac i księgowości w Gdyńskim Centrum Zdrowia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy: od referenta do specjalisty ds. płac i księgowości

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo).

Główne obowiązki:
- naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych,
- sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych (w systemie Płatnik), rozliczanie składek ZUS,
- sporządzanie list płac oraz prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych itp.,
- przygotowywanie korespondencji z ZUS i US związanej ze sprawami płacowymi,
- dekretowanie i wprowadzanie do ewidencji komputerowej dokumentów księgowych (PK wynagrodzeń, wyciągi bankowe dochodów),
- kompletowanie dokumentów księgowych oraz nadzór nad należytym ich przechowywaniem,
- weryfikowanie, dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do ewidencji komputerowej,
- wystawianie not korygujących,
- ewidencja, rozliczanie, kontrola środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie rejestru wniosków o zaangażowanie środków finansowych,
- prowadzenie rejestru umów jednostki,
- współpraca przy opracowywaniu planu finansowego jednostki,
- dokonywanie przelewów za pomocą elektronicznych systemów bankowych,
- uzgadnianie sald i rozrachunków z kontrahentami,
- archiwizacja dokumentów płacowych i finansowo-księgowych.

Wykształcenie:
- minimum średnie.

Wymagania niezbędne:
- min. 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku, tj. w płacach i/lub księgowości,
- dobra znajomość zagadnień związanych z prawem pracy (m.in. ustawy o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa),
- znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
- znajomość obsługi urządzeń biurowych,
- obsługa pakietu MS Office,
- sumienność, skrupulatność, samodzielność w działaniu,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość programu kadrowo-płacowego Progman,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. płac w jednostce administracji publicznej.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Informacja o warunkach pracy:
• Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania pracowników GCZ.
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z windą, na II piętrze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdyńskim Centrum Zdrowia w lipcu 2019 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv oraz list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy,
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 w/w ustawy, tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)

• Oświadczenie o:
- posiadanym obywatelstwie /dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe (w przypadku dokonania wyboru, kandydat na w/w stanowisko przed zatrudnieniem jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie "zapytanie o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny").

Wszystkie oświadczenia oraz cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w GDYŃSKIM CENTRUM ZDROWIA , ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
(w budynku Hossa, /II piętro/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)
lub przesłać na w/w adres do dnia 23 października 2019 roku z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko „od referenta do specjalisty ds. płac i księgowości”.

Inne informacje:
• Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
• Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ofercie, nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
• Nadesłanych ofert nie zwracamy. Odesłane będą tylko aplikacje kandydatów, którzy dołączyli do składanych dokumentów kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony.
• w/w stanowisko pracy jest uzależnione od stażu zawodowego i posiadanych kwalifikacji zawodowych,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 8808322.

Jednym z wymagań jest: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail:sekretariat@gcz.gdynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem 58 880-83-22, mail: iod@gcz.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 11.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2019 15:04 Aktualizacja treści Anna Melki
11.10.2019 15:03 Dodanie informacji Anna Melki