Nabór na Partnera do współrealizacji projektu Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza otwarty nabór na Partnera
dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
do współrealizacji Projektu:

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności
w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach
zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.

Nabór jest prowadzony w trybie art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 roku oraz Uchwały nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Liderem projektu jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni.

Zakres działalności Partnera winien być zgodny z celami Projektu obejmującymi zwiększanie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) znajdujących się na różnych etapach rozwoju oraz dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Partnerowi  zostaną powierzone działania polegające na organizacji i prowadzeniu stałych, cyklicznych zajęć ruchowych (praca z ciałem) dla młodzieży – uczestników terapii zajęciowej, mających na celu wzmocnienie procesu socjoterapii poprzez naukę radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez ruch, rozwój osobisty poprzez ruch, wzrost samoświadomości poprzez ruch.

Przewidywana kwota na realizację działań przez Partnera wyłonionego w niniejszym naborze wynosi nie więcej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rok kalendarzowy, tj. nie więcej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) do końca realizacji Projektu.

Adresatami Projektu są rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujące w podobszarze rewitalizacji obejmującym część dzielnicy Chylonia – rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, którego granice zostały wyznaczone w Uchwale nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni.

Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2021 roku. Działania skierowane do uczestników Projektu realizowane przez Partnera trwać będą od grudnia 2018 r. do końca realizacji Projektu. W listopadzie 2018 r. wyłoniony w niniejszym naborze Partner wraz z Liderem Projektu wypracują nowy zakres Projektu.

Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria wyboru Partnera określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Nabór jest prowadzony w okresie od dnia 11 października 2018 roku do dnia 2 listopada 2018 roku.

Organizatorem naboru jest Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą przy Alei Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia; tel.: 58 727 39 01, fax: 58 727 39 00. Informacji w sprawie naboru udziela Monika Listwoń – tel. 58 727 39 21, m.listwon@lis.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mejna
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2018 15:09 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna
10.10.2018 15:08 Aktualizacja treści Katarzyna Mejna