Ogłoszenie naboru na Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji planowanego Projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni”

Z1

OGŁOSZENIE


Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni – w imieniu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie Zarządzenia nr 5183/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 października 2016 r., w oparciu o:   
a) Uchwałę NR XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016,

b) Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 października 2015 r. MIiR/H 2014-2020/8(02)/10/2015,

c)    Uchwałę NR XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29  października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 – 2020,

d)    art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217)
ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji planowanego Projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”).

Liderem Projektu będzie Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni. Partner/Partnerzy czynnie zaangażują się w przygotowanie koncepcji Projektu, a następnie wspólnie zrealizują zaplanowane działania.
1. Cele Projektu
Bezpośrednim (głównym) celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel bezpośredni zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich (szczegółowych):
• zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) znajdujących się na różnych etapach rozwoju oraz dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• wzrost aktywności i partycypacji społecznej oraz poprawę więzi sąsiedzkich poprzez animowanie i organizowanie społeczności, w tym rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
2. Główne założenia, co do planowanych działań
W ramach projektu prowadzone będą działania ukierunkowane na rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz  działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Adresatami Projektu są rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież.

4. Obszar terytorialny, na którym będzie realizowany Projekt to obszar Gminy Miasta Gdyni.

5. Kategorie wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu określone do osiągnięcia w ramach Projektu:
• liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu Projektu;
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu;
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie.
6. Wybrany Partner/Partnerzy wypracuje/ą spójną koncepcję realizacji w ramach Projektu. Szczegółowy podział zadań oraz zakresy obowiązków Lidera oraz Partnera/Parterów zostanie dookreślony na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Projektu. Na etapie realizacji Projektu możliwe jest również zlecanie zadań w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Partner/Partnerzy będzie/będą współuczestniczyć w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie.
8. Liczba uczestników oraz wartość Projektu dla obszaru Gminy Miasta Gdyni zostanie ustalona podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie Projektu, biorąc pod uwagę realne
do osiągnięcia wskaźniki, w tym m.in.: wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
9. Organizatorem naboru – w imieniu Gminy Miasta Gdyni – jest Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia tel.: 58 698 22 91, fax: 58 727 39 00.


Załączniki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 12.10.2016
Data udostępnienia informacji: 12.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 20:21 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
12.10.2016 15:40 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski