Biuro Ogrodnika Miasta

Osoba kierująca komórką: Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Adres: Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 1
Nr telefonu: 58 620-72-86
58 625-19-94
58 625-16-10
58 662-28-39
Nr faxu: 58 625-19-94
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Do zadań Biura Ogrodnika Miasta należy kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, a w szczególności:
1. opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta Gdyni, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą;
2. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślinnych;
3. odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi;
4. opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta;
5. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w tym:
a) przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki;
b) udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących;
c) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie oraz prowadzenie stosownego rejestru;
6. kontrola i prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie parku Kolibki oraz we wskazanych miejscach na terenie miasta;
7. prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;
8. typowanie do usunięcia starych i chorych drzew;
9. kontrola terenów zieleni miejskiej i zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki;
10. zamawianie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie usług w zakresie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;
11. planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:
a) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni;
b) opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych;
c) opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń;
d) ochronę przyrody we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;
e) propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody;
12. prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni;
13. typowanie drzew cennych przyrodniczo na obszarach przeznaczonych pod realizacje inwestycji gminnych;
14. realizacja (zakładanie) terenów zieleni będących w obszarze działań Ogrodnika Miasta;
15. współpraca z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zabytkowej zieleni lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;
16. współpraca z Wydziałem Środowiska w zakresie polityki ekologicznej Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2017
Data udostępnienia informacji: 24.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2018 10:05 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
24.11.2017 13:11 Aktualizacja treści Zofia Halikowska