Biuro Ogrodnika Miasta

Osoba kierująca komórką: Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Adres: Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 1
Nr telefonu: 58 620-72-86
58 625-19-94
58 625-16-10
58 662-28-39
Nr faxu: 58 625-19-94
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Do zadań  Biura Ogrodnika Miasta należy kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, a w szczególności:
1) w zakresie projektowania zieleni za:
a) opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta Gdyni, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni oraz małej architektury;
b) opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta;
c) planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,
- opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych,
- opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń,
- ochronę przyrody we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku,
- propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody;
d) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni;
e) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew;
f) typowanie drzew cennych przyrodniczo na obszarach przeznaczonych pod realizacje inwestycji gminnych;
g) kontrolę terenów zieleni miejskiej oraz zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki;
h) współpracę z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zieleni zabytkowej lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;
2) w zakresie realizacji projektów zieleni za:
a) realizację (zakładanie) terenów zieleni będących w obszarze działań Ogrodnika Miasta;
b) odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi;
c) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;
d) kontrolę i prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie parku Kolibki oraz we wskazanych miejscach na terenie Miasta;
e) zamawianie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie usług w zakresie gospodarki leśnej w lasach komunalnych;
f) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) w zakresie zamówień publicznych – za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślinnych;
4) w zakresie ochrony przyrody, za:
a) przygotowywanie, w toku wybranych postępowań prowadzonych przez Wydział Środowiska na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, opinii w zakresie zasadności usunięcia drzew o wysokich wartościach
przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych lub kulturowych,
b) wskazywanie, w toku wybranych postępowań prowadzonych przez Wydział Środowiska na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, gatunków nasadzeń zastępczych i ich parametrów orzekanych w decyzjach administracyjnych,
c) monitoring istniejących form ochrony przyrody zlokalizowanych poza terenami leśnymi należącymi do Skarbu Państwa oraz zlecanie i nadzorowanie prac pielęgnacyjnych i interwencyjnych w odniesieniu do pomników przyrody oraz obszarowych form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenach gminnych z uwzględnieniem wymogu zawartego w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2019 10:50 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
20.06.2018 10:05 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
24.11.2017 13:11 Aktualizacja treści Zofia Halikowska