Budżet 2015

DOCHODY
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan początkowy
801
 
 
Oświata i wychowanie
46 700,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
46 700,00
    0690
Wpływy z różnych opłat
400,00
    0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
45 000,00
    0830
Wpływy z usług
0,00
    0920
Pozostałe odsetki
0,00
    0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0,00
    0970
Wpływy z różnych dochodów
1 300,00
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
0,00
    0830
Wpływy z usług
0,00
 
80195
 
Pozostała działalność
0,00
    0830
Wpływy z usług
0,00
Razem:
46 700,00
 
WYDATKI
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan początkowy
801
 
 
Oświata i wychowanie
4 845 666,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
4 452 503,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
13 048,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 960 029,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
244 681,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
584 904,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
82 357,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 200,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40 840,00
 
 
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
0,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 000,00
 
 
4260
Zakup energii
280 000,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
18 000,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
6 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
29 182,00
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
0,00
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 200,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 500,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
0,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
177 562,00
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
187 979,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
366,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
121 795,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 500,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
24 192,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 406,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 500,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 500,00
 
 
4260
Zakup energii
4 750,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 970,00
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
473,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
473,00
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
201 421,00
 
 
2400
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00
 
 
3020
Wydatki  osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 200,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
131 890,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 806,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26 788,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 772,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 240,00
 
 
4220
Zakup środków żywności
0,00
 
 
4260
Zakup energii
13 490,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
700,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
560,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 650,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 325,00
 
80195
 
Pozostała działalność
3 290,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 290,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
851
 
 
Ochrona zdrowia
15 108,00
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
15 108,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
 
 
4220
Zakup środków żywności
15 108,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
414 974,00
 
85401
 
Świetlice szkolne
403 208,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
941,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
286 424,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
22 674,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
54 510,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7 675,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 540,00
 
 
4260
Zakup energii
5 320,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
600,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
260,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
600,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
22 664,00
 
85415
 
Pomoc  materialna dla uczniów
11 766,00
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
11 766,00
 
 
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
0,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8 000,00
 
90019
 
Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
8 000,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
8 000,00
Razem:
5 283 748,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 17.02.2015
Data udostępnienia informacji: 17.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2015 17:42 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa