Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, ul. 3 Maja 27-31 poszukuje kandydata na wolne stanowisko: Specjalista – Animator Klubu Seniora

Specjalista – Animator Klubu Seniora
 
Wymiar etatu: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo) z możliwością zwiększenia wymiaru do 1 etatu (40 godzin tygodniowo). Prognozowana zmiana wymiaru etatu – październik 2019 r.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
 
1. Wymagania niezbędne:
            - obywatelstwo polskie,
            - wykształcenie wyższe o kierunku pedagogicznym, psychologicznym lub nauk              społecznych (staż pracy 4 lata) lub średnie (staż pracy 5 lat),
            - zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
            - brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku,
            - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
            - nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
            - szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,
            - umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
            - znajomość zasad dokonywania zamówień publicznych,
            - odpowiedzialność za powierzone zadania,
            - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
            - wysoka kultura osobista,
            - miłe usposobienie,
            - dyspozycyjność,
            - znajomość obsługi komputera – Pakiet Office, Internet,
            - komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
            - przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu,
            - nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy w instytucjami, firmami i innymi   organizacjami,
            - opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych                 i środowiskowych,
            - udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,
            - sporządzanie sprawozdań z działalności klubu,
            - prowadzenie klubowej kawiarenki,
            - dokonywanie zakupów na potrzeby klubowej kawiarenki.
4. Warunki pracy:      
            Umowa o pracę od kwietnia 2019 r.
Miejsce pracy: Klub Seniora Północ w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 - pomieszczenia znajdują się na poziomie – 1 budynku, bez windy.
Pracodawca zastrzega sobie możliwość skierowania do wykonywania obowiązków służbowych do pozostałych miejskich klubów seniora wymienionych poniżej:
            - Miejski Klub Seniora Śródmieście w Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31 - pomieszczenia znajdują się na parterze i I- szym piętrze budynku bez windy,
- Miejski Klub Seniora Chylonia w Gdyni przy ul. Wawrzyniaka 4 – pomieszczenia znajdują się na parterze budynku,
- Miejski Klub Seniora Witomino w Gdyni przy ul. Widnej 8 - pomieszczenia znajdują się na parterze budynku i I- szym piętrze budynku bez windy,
- Miejski Klub Seniora Orłowo w Gdyni przy ul. Orłowskiej 66 - pomieszczenia znajdują się na parterze budynku,
- Miejski Klub Seniora Wielki Kack w Gdyni przy ul. Lipowej 15 - pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.
            Praca wymaga przemieszczania się w terenie. Wymagany kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami.
5. Wymagane dokumenty:
            - list motywacyjny,
            - życiorys - curriculum vitae,
            - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności            i kwalifikacje,
            - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kopie świadectw pracy,
              zaświadczenia o zatrudnieniu),
            - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności           prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
            - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
            - kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
            - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych”.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Centrum Aktywności Seniora, 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, w terminie do dnia 02.04.2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista – Animator Klubu Seniora”.
 
Oferty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.
 
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.gdynia.pl/bip/)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2019 13:35 Zmiana załącznika Sławomir Walkowski
18.03.2019 13:31 Aktualizacja treści Sławomir Walkowski