Dodatek mieszkaniowy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 223

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Numer telefonu:
58 668-85-57
58 668-85-64
58 668-85-67

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- tytuł prawny /decyzja o przydziale, umowa, wyciąg z KW/
- zaświadczenie o dochodach za wymagany okres wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
- orzeczenie o niepełnosprawności (z Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności adres: Gdynia, ul. Władysława IV 43)
- aneks do czynszu obowiązującego w miesiącu składania wniosku
W przypadku domów jednorodzinnych:
- zezwolenie nie budowę z potwierdzeniem wyposażenia
technicznego i metrażu /zaświadczenie z Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta/
- rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych
- rachunki za co, wodę, usługi kominiarskie, antenę
- deklaracja o wysokości dochodów do dodatku mieszkaniowego
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
Sposób załatwienia sprawy: - wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, pokój nr 223 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  poz. 180 z 2017 r. z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
Inne informacje: Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
1 osoba - 35m2
2 osoby - 40m2
3 osoby - 45m2
4 osoby - 55m2
5 osób - 65m2
6 osób - 70m2
7 osób - 75m2
Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury tj. kwoty 1925,00zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% tj. 1375,00 zł brutto.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 08.03.2006
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2019 08:59 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 13:46 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 14:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 10:12 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 09:09 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
07.03.2019 10:43 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.03.2019 08:21 Korekta Piotr Wójciak
04.03.2019 08:20 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
28.02.2019 11:50 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.03.2018 14:06 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:40 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
19.05.2017 09:29 Korekta Piotr Wójciak