Udostępnianie danych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12 i 18

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku: 07.00 - 18.00
sobota: 08.00 - 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-04
58 668-87-05
58 668-87-14
58 668-87-20

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • Dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika
 • Dokument potwierdzający interes prawny, jeżeli interes prawny stanowi uzasadnienie ubiegania się o udostępnienie danych.
Sposób załatwienia sprawy:
 • Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane, których wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na ich wyszukanie
 • W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji
 • Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4 ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych
 • Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Opłaty: 31 zł płatne w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji przez osobę przyjmującą wniosek lub przelewem na nastepujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 z dopiskiem: wniosek o udostępnienie danych - Referat Dowodów Osobistych.
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t.)
Inne informacje: Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot jeżeli wykaże interes prawny.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Peplińska
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Peplińska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2019 10:27 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.07.2018 14:24 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.09.2017 14:03 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:42 Korekta Małgorzata Richert
04.07.2017 10:35 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Richert