Wydanie wtórnika karty pojazdu z powodu jej utraty

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, informacja stanowisko nr 24-29 (bilet z dyspensera - G)

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00
sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek (formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów i poniżej)
- dowód rejestracyjny
- oświadczenie
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera - stanowiska rejestracji pojazdów (nr 24- 29)
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu do dowodu rejestracyjnego w rubryce adnotacje urzędowe "wtórnik karty pojazdu nr ..." podając serię i numer wtórnika karty pojazdu.
Opłaty: 1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata:
- karta pojazdu - 75,00 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie:
- karty pojazdu - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców - stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Tryb odwoławczy: nie przysługuje
Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,Nr 189, poz. 451)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 431)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1038);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
Inne informacje: - w przypadku, gdy dowód rejestracyjny pojazdu został wystawiony na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu rejestracji pojazdu (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dodatkowo do wniosku dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz pełnomocnictwo dla osoby dokonującej rejestracji w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: bsawczak
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2017 09:41 Korekta Michał Kowalski
12.04.2017 12:46 Korekta Iwona Ławik
18.11.2015 12:33 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
27.01.2015 13:11 Aktualizacja treści Iwona Ławik
27.01.2015 12:38 Aktualizacja treści Iwona Ławik
18.11.2014 13:32 Aktualizacja treści Iwona Ławik
13.10.2014 14:37 Korekta Iwona Ławik
29.09.2014 13:42 Korekta Iwona Ławik
27.03.2014 10:14 Korekta Iwona Ławik
31.05.2013 12:14 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 12:34 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 12:32 Aktualizacja treści Iwona Ławik
23.05.2013 12:21 Aktualizacja treści Iwona Ławik
04.08.2011 12:45 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska
04.08.2011 12:43 Aktualizacja treści Wioletta Jarzębińska