Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Zajęć Pasa Drogowego, ul. Białostocka 3, p. 113

W dniach:
Pn, Wt, Śr, Pt: 8:00-15:30
sekretariat Pn-Pt: 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 764-40-41
58 764-40-40

Fax: 58 621-62-35
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych prac, które prowadzą do zakłócenia, ograniczenia lub zamknięcia pasa drogowego.
Wniosek winien zawierać (wzór wniosku w załączeniu):
-      imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
-      cel zajęcia pasa drogowego,
-      lokalizację,
-      powierzchnię (sprzęt, odkład ziemi ) w rozwinięciu na jezdnię, chodnik, pobocze
-      oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego.
 
2. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa.
Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać:
-      plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
-      plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1 : 1000 zawierający:
·         lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi,
·         program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
·         zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
-      opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym- opis występujących zagrożeń i utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
-      uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,
-      przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
-      nazwisko i podpis projektanta.
 
3. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie ( wzór harmonogramu w załączeniu)
 
4. Dokumentację techniczną (do wglądu) z uzgodnieniami:
-      Zespołu Uzgodnień Dokumentacji - Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
-      oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 
5. Uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopia).
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zajęcie pasa wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w  :
 - siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego (ul. Białostocka 3, p. 113)
lub
 - w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24, pok.  406)
albo pocztą na adres:
 - Referat Zajęć Pasa Drogowego ZDiZ, ul. Białostocka 3, 81-310 Gdynia
 
W każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24) odbywają się posiedzenia Komisji ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego, na których rozpatrywane są złożone wnioski w obecności wnioskodawcy.
 
Po wydaniu decyzji przesyła się ją drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego (ul. Białostocka 3, p. 113)
Opłaty: Opłaty za zajęcia pasa drogowego:
- Prowadzenie robót w pasie drogowym:
jezdnia z zachowaniem przejezdności
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:6,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 4,00zł/m2/dzień
jezdnia przy całkowitym zamknięciu
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:10,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:8,00zł/m2/dzień
chodnik, ścieżka rowerowa
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:2,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:1,00zł/m2/dzień
inne nie wymienione w ww. punktach:
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:1,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:0,50zł/m2/dzień
roboty finansowane ze środków budżetu gminy
• ww. stawki ulegają obniżeniu o 99%
- Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (rzut poziomy x roczna stawka);
w pasie drogowym:40,00zł/m2 rzutu poziomego
na obiekcie inżynierskim:200,00zł/m2 rzutu poziomego
finansowane ze środków budżetu gminy ww. stawki ulegają obniżeniu o 99%
- Umieszczenie obiektów budowlanych (rzut poziomy)
handlowe, usługowe i inne:
• dla dróg krajowych wynosi:2,00zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi:1,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi:0,60zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi:0,30zł/m2/dzień
- Inne niż wymienione wyżej zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności :
• dla dróg krajowych i wojewódzkich wynosi:2,00zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi:1,00zł/m2/dzień
• finansowane ze środków budżetu gminy: ww. stawki ulegają obniżeniu o 99%
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1729)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., poz.2181 z późn. zmianami)
- Uchwała Nr XXIII/482/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.09.2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 25.10.2012 r., poz. 3343)
Inne informacje: Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia - bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w wysokości: dziesięciokrotnie większych opłat niż określone powyżej.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
- samowolne zajęcie pasa,
- przekroczenie terminu zajęcia,
- zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu
Przy wydawaniu decyzji Zarząd Dróg i Zieleni współpracuje z :
- Komendą Miejską Policji w Gdyni - Sekcja Ruchu Drogowego
- Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni
- Strażą Miejską w Gdyni
- Wydziałem Dochodów Urzędu Miasta
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Litwin
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2018 08:49 Aktualizacja treści Krzysztof Litwin
31.05.2017 11:04 Korekta Michał Kowalski