Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-39

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie
2) Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego- oryginał lub potwierdzona kopia
3) Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:
a. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;
b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia- także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Sposób załatwienia sprawy: Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Prezydent Miasta Gdyni wydaje nauczycielowi akt mianowania.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Tryb odwoławczy: Akt mianowania jest decyzją administracyjną od wydania której nauczycielowi przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Podstawa prawna: 1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U.z 2013r, poz. 393 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2017 10:09 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
21.07.2017 09:49 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 14:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska