Komisje Rady

Komisja Budżetowa - do zadań Komisji Budżetowej należy opiniowanie projektu budżetu i przebiegu jego realizacji oraz uchwały okołobudżetowe.

Komisja Rewizyjna powoływana jest w celu prowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych,  opiniowania wykonania budżetu Miasta Gdynia i występowania z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdynia oraz wykonywania innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powoływana jest w celu rozpatrywania przez Radę Miasta Gdyni skarg na działania Prezydenta Miasta Gdyni  i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia - do zadań Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia należą sprawy wspierania rodziny, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia

Komisja Kultury - do zadań Komisji Kultury należą sprawy instytucji i obiektów kulturalnych, imprez oraz dziedzictwa kulturalnego

Komisja Sportu - do zadań Komisji Sportu należą sprawy sportu dzieci i młodzieży, instytucji, obiektów i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych

Komisja Gospodarki Komunalnej - do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej należą sprawy dróg, wody i kanalizacji, ogrzewania, oczyszczania Miasta, transportu zbiorowego, cmentarzy, zieleni miejskiej, ochrony środowiska, energetyki, gminnego budownictwa mieszkaniowego, mieszkaniowego zasobu gminnego, obrotu mieniem komunalnym

Komisja Oświaty - do zadań Komisji Oświaty należą sprawy oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, dzieci i młodzieży

Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii - do zadań Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii należą sprawy planowania przestrzennego, programów gospodarczych, przekształceń własnościowych, programów pomocowych, strategii rozwoju miasta

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - do zadań Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa należą sprawy statutu Miasta, rad dzielnic, nazw ulic i placów, pomników, współpracy z organizacjami pozarządowymi, partycypacji, budżetu obywatelskiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, związków gminnych, honorowego obywatelstwa, medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współpracy z miastami partnerskimi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 13.05.2019
Data udostępnienia informacji: 13.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2019 12:31 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
13.05.2019 15:36 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
13.05.2019 13:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.05.2019 13:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.05.2019 13:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.05.2019 13:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska