Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026”

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 20178r. poz. 799 ze zm.)
 
zawiadamia się
 
o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026”
 
Wnioski i uwagi do projektu „Programu…” można składać w terminie do dnia 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną na adres wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska UM Gdyni, ul. 10 lutego 24, pok. 515. Wnioski i uwagi należy składać na formularzu do zgłaszania uwag.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Gdyni.
 
Zgodnie z treścią art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski i uwagi zgłoszone po dniu 1 lipca 2019 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 15:48 Korekta Dorota Marszałek Jalowska