Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities

Projekt Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Projekt nr #R060) ma na celu osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej w budynkach. Głównym celem projektu jest przełożenie założeń „Planów działania na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) na konkretne działania, zmniejszające zużycie energii finalnej i wzmocnieniu potencjału gmin w zakresie zarządzania energia.

W projekcie jest 18 partnerów z 8 państw (Niemcy, Szwecja, Polska, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia), a także 53 partnerów stowarzyszonych. Partnerem wiodącym jest gmina Bremerhaven (Niemcy).

Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, priorytet 2 Efektywne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi, działanie 2.3 Efektywność Energetyczna. Zakończy się w 2020r.

W ramach projektu Urząd Miasta Gdynia planuje objąć monitoringiem wybrane budynki, by zebrać dane o: temperaturze, wilgotności, poziomie CO2, zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. Następnie na podstawie wyciągniętych wniosków zostaną złożone sugestie odnośnie możliwych do osiągnięcia oszczędności do zarządców tych budynków. Istotnym elementem dla przyszłych działań będzie przeprowadzenie oceny stanu faktycznego wszystkich objętych projektem budynków. Użytkownicy zostaną nauczeni, jak zarządzać efektywnie energią, aby zminimalizować jej zużycie, bez strat dla komfortu użytkowania budynków. Dodatkowo pozyskane dane zostaną zapisane w dostępnej internetowo bazie PGN.

Razem z Instytutem Maszyn Przepływowych im. R Szewalskiego PAN w Gdańsku miasto Gdynia zawiąże lokalną Grupę zadaniową ds. Efektywności Energetycznej, zrzeszająca okoliczne gminy i podmioty zaangażowane w planowanie energetyczne oraz partnerów posiadających wiedzę z zakresu uzyskiwania środków na działania związane z efektywnością energetyczną. Grupa ta będzie się opierać w znacznym stopniu na założeniach PGN. W ramach zadań grupa między innymi będzie starała się wyspecjalizować w przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej, zwiększeniu świadomości o zużyciu energetycznym, wiedzy o zdobywaniu funduszy w zakresie wydajności energetycznej w Gminach.  Grupa będzie dążyła do wprowadzenia wspólnego systemu zarządzania energią i uzyskiwania dla zrzeszonych Gmin ujednoliconej certyfikacji w zakresie audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej budynków.Project Act Now  - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Project No. #R060) aims to achieve the highest possible energy efficiency level in buildings. The main aim of the project is to translate the assumptions of the "Sustainable Energy Action Plan" (SEAP) into concrete measures, reducing final energy consumption and strengthening the municipalities' energy management capacity.

The project includes 18 partners from 8 countries (Germany, Sweden, Poland, Finland, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia), as well as 53 associated partners. The leading partner is the municipality of Bremerhaven (Germany).

The project is co-financed from European funds, it is part of Interreg Baltic Sea Region programme, priority 2 Natural Resources, objective 2.3 Energy Efficiency. It will end in 2020.

As part of the project, the City of Gdynia plans to implement monitoring in selected buildings, to collect data on: temperature, humidity, CO2 level, electricity and heat consumption. Based on the drawn conclusions, suggestions regarding possible savings will be drafted for administrators of these buildings. Assessing the actual state of all buildings covered by the project will be an important part for further actions. Users will be taught how to manage energy efficiently in order to minimize its usage, without any loss in building comfort. In addition, the obtained data will be implemented in the PGN database available online.

Together with the The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PAN in Gdansk the city of Gdynia will establish a local Workgroup for Energy Efficiency, associating the local municipalities and entities involved in energy planning, as well as partners with knowledge in the area of obtaining funds for activities related to energy efficiency. This group will be based to a large extent on the assumptions of PGN. Among others the tasks of the group will include, specializing in transferring good practices in the field of energy efficiency, raising awareness about energy consumption, and increasing knowledge about raising funds in the field of energy efficiency for municipalities. The group will seek to introduce a common energy management system and to obtain unified certifications for affiliated municipalities in the field of energy audit, energy efficiency audit, energy performance certificates of buildings.


                                 


Act-Now!
Act-Now! - Interreg Baltic Sea Region

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Piszczek
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2018 15:19 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
14.08.2018 15:08 Dodanie informacji Tomasz Piszczek