Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018-2022

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni na lata 2018 – 2022”
 
Wnioski i uwagi do projektu „Programu…” można składać w terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku drogą elektroniczną na adres wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska UM Gdyni, ul. 10 lutego 24, pok. 515. Wnioski i uwagi należy składać na formularzu do zgłaszania uwag.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Gdyni.
 
Zgodnie z treścią art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski i uwagi zgłoszone po dniu 21 grudnia 2017 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 10:16 Korekta Agata Lipińska
30.11.2017 16:02 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
30.11.2017 15:56 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska