Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej przy ul. Olgierda/Grażyny

RAA.6733.1.35.2018.WGN-880/sieć wodociągowa                                   Gdynia,    12.10.2018r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek wniesiony w dniu 20.08.2018r. przez Cezos Sp. z o.o. Sp.k. została, w dniu 11.10.2018r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr  RAA.6733.1.35.2018.WGN-880/sieć wodociągowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 1848, 1977, 2102/1 obręb 0019 Mały Kack w Gdyni położonych przy ul. Olgierda/Grażyny w Gdyni.
 
 
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 15.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.10.2018