Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu Uniwersytetu Morskiego - ul. Morska 81-87

RAA.6733.1.48.2018.MP – 55/81-87
                                                                                                                     Gdynia, 04.01.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 02.11.2018r., uzupełniony w dniu 12.12.2018r. przez Uniwersytet Morski w Gdyni, w imieniu którego wystąpił Kanclerz Filip Malata, została wydana w dniu 04.01.2019r. decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr RAA.6733.1.48.2018.MP-55/81-87 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie oraz remoncie sieci: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznych, budowie trzech obiektów małej architektury – palarni i zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów, fontanny z komorą podziemną, miejsc postojowych dla samochodów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, drogi pożarowej wraz z oświetleniem zewnętrznym, ogrodzeniem i elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, postumenty informacyjne itp.) na terenie działek nr: 883, 892, 880 obręb Grabówek 0015, w rejonie ulic Morskiej, Grabowo w Gdyni, dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu uczelni (obiekt nr I) Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni.”
     Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów  tj. w poniedziałki w godz. 12ºº - 16ºº oraz w środy i piątki w godz. 8ºº- 12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego pok. 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka  Piłsudskiego 52/54.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – M. Piątkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 04.01.2019
Data udostępnienia informacji: 04.01.2019