2018:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania
1 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: a) plan pomocy dziecku, b) karta pobytu dziecka, c) diagnoza. 2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych. 3. Utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami. 10.09.2018 - 14.09.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2195kb  
2 MARMED Sp. z o.o. w Białymstoku Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.18/2017 z dnia 17.10.2017 r. (rejon DOPS Nr 4). 15.03.2018 - 29.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2876kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
3 MARMED Sp. z o.o. w Białymstoku Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.10/2017 z dnia 13.07.2017 r. (rejon DOPS Nr 2). 15.03.2018 - 29.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2859kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
4 MARMED Sp. z o.o. w Białymstoku Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.9/2017 z dnia 13.07.2017 r. (rejon DOPS Nr 1). 28.02.2018 - 14.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3074kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
5 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Gdyni Realizacja harmonogramu zadań korygujących, wynikających z zaleceń zawartych w protokole z kontroli z dnia 07.09.2017 r., przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz realizacja nadzoru wewnętrznego dyrektora nad działalnością placówki. 30.04.2018 - 16.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2182kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
6 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. § 22 ust 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 29.06.2018 - 13.07.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4298kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
7 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni § 22 ust 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 30.05.2018 - 15.06.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3113kb  
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
8 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gdyni Realizacja harmonogramu zadań korygujących, wynikających z zaleceń zawartych w protokole z kontroli z dnia 07.09.2017 r., przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz realizacja nadzoru wewnętrznego dyrektora nad działalnością placówki. 28.02.2018 - 09.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2778kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
9 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” zs. w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu Klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni - Ja też chcę być aktywny oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 26.04.2018 - 14.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2770kb  
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
10 Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Magdalena Świstun w Gdyni Realizacja zadania zgodnie z umową w zakresie prowadzonej dokumentacji potwierdzającej sposób realizacji umowy oraz terminowości prowadzonych zajęć grupowych i konsultacji. 24.04.2018 - 24.04.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1413kb  
11 Stowarzyszenie „ALTER-EGO”. Realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w IV kw. 2017 roku. 13.04.2018 - 27.04.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3196kb  
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
12 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowania „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz realizacji wniosków pokontrolnych z 2017 roku. 30.04.2018 - 16.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3343kb  
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
13 Stowarzyszenie „GAUDIUM VITAE” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2018 r. 30.04.2018 - 16.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2382kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
14 Firma „Gwarant” – Tomczyk sp. j. w Głogowie. Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”. Umowa nr DZP.324.8/2017 z dnia 10.07.2017 r. – dot. świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób objętych pomocą z rejonu DOPS Nr 3. 27.04.2018 - 15.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1802kb  
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 08.08.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2018 21:40 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
30.09.2018 23:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
02.09.2018 21:46 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
29.08.2018 20:52 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.08.2018 22:59 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak