Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych

miejsce załatwienia sprawyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
pok. 12
Tel. 58-62-21-164 wew. 50
fax 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
w godzinach:  7.30-15.30
 
wymagane dokumenty1. Pisemny wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych bądź Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszania, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podpisany przez Komitet Założycielski.

2. Lista członków Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 15 osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych zawierająca dane: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis/.

3. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności.

4. Uchwały z Zebrania Założycielskiego:
- uchwała o powołaniu Klubu
- uchwała o zatwierdzeniu Statutu /treść Statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach/
- uchwała o powołaniu Komitetu Założycielskiego.

5. Statut w dwóch egzemplarzach

6. Informacja o adresie siedziby Klubu Sportowego
 
sposób załatwienia sprawyPodania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane na piśmie lub osobiście, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu. 
opłatyWpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej - 10 zł;

– opłatę skarbową należy wnosić: przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu) w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

- w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00
czas załatwienia sprawyZgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
tryb odwoławczyOd decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
podstawa prawna1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1393 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j .Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123),

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1445),

7) Zarządzenie nr 1125/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Paulina Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Richert
Data wytworzenia informacji: 04.09.2007
Data udostępnienia informacji: 04.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2015 11:36 Aktualizacja treści Hanna Richert
19.11.2014 09:13 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
29.11.2012 10:07 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 12:27 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:48 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:46 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:40 Korekta Paulina Dobrowolska
23.11.2012 10:16 Korekta Paulina Dobrowolska