Wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych

miejsce załatwienia sprawyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
pok. 12
Tel. 58-62-21-164 wew. 50
fax 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
w godzinach:  7.30-15.30
 
wymagane dokumentyPisemny wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych bądź Ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu. 
sposób załatwienia sprawyWnioski o wydanie zaświadczenia w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane pisemnie bądź osobiście zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się, aby wnioski składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu. 
opłatyWydanie zaświadczenia z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.- zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt 21.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu) w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

- w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00.
czas załatwienia sprawyZgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
tryb odwoławczyWydanie zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 7 dni od daty jego doręczenia
podstawa prawna1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1393 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j .Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123),

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1445),

7) Zarządzenie nr 1125/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Paulina Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Richert
Data wytworzenia informacji: 04.09.2007
Data udostępnienia informacji: 04.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2015 12:12 Aktualizacja treści Hanna Richert
19.11.2014 09:12 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
29.11.2012 10:07 Korekta Paulina Dobrowolska
28.11.2012 12:32 próba Michał Kowalski
27.11.2012 12:26 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:47 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:46 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:40 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:40 Korekta Paulina Dobrowolska
23.11.2012 10:03 Korekta Paulina Dobrowolska