Zmiany wpisu do ewidencji Klubów Sportowych

miejsce załatwienia sprawyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
pok. 12
Tel. 58-62-21-164 wew. 50
fax 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
w godzinach:  7.30-15.30
 
wymagane dokumentyPodpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu pisemny wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji dot. nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, informacji o statucie, dacie jego zmiany, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania, tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany,

Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu zawierający:
Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionych zapisów w statucie, Uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowej wersji statutu, Listę obecności członków Klubu uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, Sposób procedowania sprawy.

UWAGA! Klub sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane na piśmie lub osobiście, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.

 
sposób załatwienia sprawyWpis lub odmowa wpisu zmian do Ewidencji Klubów Sportowych bądź do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej. 
opłatyZmiana w obrębie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Zmiany w obrębie wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej - 10 zł:

- przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu) w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

- w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00

czas załatwienia sprawyZgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
tryb odwoławczyOd decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
podstawa prawna1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1393 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j .Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z
późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123),

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1445),

7) Zarządzenie nr 1125/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Paulina Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Richert
Data wytworzenia informacji: 28.10.2005
Data udostępnienia informacji: 28.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2015 11:53 Aktualizacja treści Hanna Richert
19.11.2014 09:27 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
29.11.2012 10:08 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 12:39 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 12:28 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:48 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:41 Korekta Paulina Dobrowolska
23.11.2012 10:22 Korekta Paulina Dobrowolska