Wynajem lokali socjalnych i komunalnych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Mieszkaniowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 220, 221

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałki i czwartki

Numer telefonu:
58 668-85-59
58 668-85-65
58 668-85-74

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: • Kserokopie dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich osób wykazanych we wniosku;
• Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie brutto za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne), dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłki, itp.*
W zaświadczeniu o dochodach powinno być zaznaczone, do jakiego Urzędu Skarbowego odprowadzana była zaliczka na poczet podatku dochodowego;
• Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki za każde dziecko w rodzinie od 18 do 25 roku życia (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji);
• Zaświadczenie z administracji budynku w którym wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały (jeżeli mieszkają osobno – wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) – zawierające informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej.
Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać w/w dane dotyczące obu miejsc;
• Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej);
• Informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy, że wnioskodawca i osoby od niego zależne, których dalsze przebywanie w rodzinie ze względu na występujące w niej patologiczne zachowania zagraża ich zdrowiu i życiu (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji);
• Informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy, od kiedy wnioskodawca przebywał/wa w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizujące co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji)
• oryginały dokumentów należy okazać do wglądu
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 - pokój 220 lub 221, II piętro. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
• Na podstawie złożonego wniosku ustala się czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu komunalnego i informuje się o tym pisemnie w terminie miesiąca
• Wnioski osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub komunalnego przedstawiane są według uzyskanej punktacji do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
• Ostateczną decyzję o osobach zakwalifikowanych do wynajęcia lokali komunalnych podejmuje Prezydent Miasta
• Realizacja list następuje chronologicznie począwszy od stażu oczekiwania na mieszkania
• W miarę odzyskiwania wolnych lokali zostaje wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu
• Skierowanie zostaje przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
• Trzykrotna odmowa przyjęcia propozycji wynajmu lokalu zaistniała w czasie od daty umieszczenia na liście spowoduje ponowne zweryfikowanie wniosku i w przypadku pozytywnego spełnienia wymogów umieszczenie osób na ostatniej pozycji aktualnych list lokali socjalnych lub lokali komunalnych, chyba że szczególne okoliczności, przede wszystkim dotyczące stanu zdrowia wnioskodawcy, uzasadniają odstąpienie od tej zasady; decyzję w sprawie odstąpienia od jej stosowania podejmuje Prezydent Miasta.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Nie ma możliwości określenia dokładnego terminu rozpatrzenia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali komunalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności.
Tryb odwoławczy: W sprawach ubiegania się o wynajem lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony nie przysługuje tryb administracyjny
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234)
- Uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r. poz.3608 oraz Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2016 r. poz. 767 w sprawie sprostowania błędu)
Inne informacje: Zgodnie z § 5 Uchwały prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego i lokalu socjalnego mają osoby, które łącznie spełniają warunki:
1. są członkami wspólnoty samorządowej;
2. spełniają kryterium dochodowe, tj.:
• prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego mają osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zawiera się w przedziale od 100% do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub zawiera się w przedziale od 75% do 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
• prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu socjalnego mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 14.09.2005
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2019 07:29 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
05.07.2019 10:16 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 09:32 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.04.2019 13:52 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 11:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.05.2018 14:20 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2018 14:19 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.03.2018 14:37 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:33 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
23.05.2017 15:08 Aktualizacja treści Piotr Wójciak