Wynajem lokali socjalnych osobom, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Mieszkaniowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałki i czwartki

Numer telefonu:
58 668-85-60

Fax: 58 66-88-595
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Podanie o wynajęcie lokalu socjalnego złożone przez jedną ze stron (wierzyciel lub zobowiązany)
- Załącznik do podania: kserokopia prawomocnego wyroku sądowego przyznającego uprawnienie do lokalu socjalnego
Sposób załatwienia sprawy: - Podanie wraz z wyrokiem należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta: przy Al. Piłsudskiego 52/54 (na parterze) codziennie w godz. 7:00-17:00 lub przy ul. 10 lutego 24 (na parterze) codziennie w godz.7:00-16:00
- Podania wraz z wyrokiem są rejestrowane w Wydziale Spraw Społecznych kolejno, według daty wpływu, niezwłocznie po ich otrzymaniu .
- Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ( gdy wierzycielem jest Gmina) lub złożenie przez Gminę oferty wynajmu takiego lokalu pozostałym wierzycielom - następuje chronologicznie, zgodnie z prowadzonym rejestrem ( począwszy od najdłużej zarejestrowanych zobowiązań) - w miarę uzyskiwania wolnych lokali socjalnych i z uwzględnieniem ich struktury
- Skierowanie lub oferta zostaje przesłane drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
- Nie ma możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną
Opłaty:
Brak
Czas załatwienia sprawy: - Nie ma możliwości określenia dokładnego terminu ostatecznego załatwienia sprawy, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali socjalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności
Tryb odwoławczy: - W sprawach obowiązku wynajęcia lokalu socjalnego, do którego uprawnienie wynika z wyroku sądowego nie przysługuje tryb odwoławczy
Podstawa prawna: - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234)
- Uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r. poz.3608 oraz Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2016 r. poz. 767 w sprawie sprostowania błędu)
Inne informacje: - W przypadku braku zgody po stronie zobowiązanych na dobrowolne objęcie lokalu wskazanego w skierowaniu lub ofercie złożonej przez Gminę Gdynia - wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności może domagać się egzekucji wyroku w odpowiednim postępowaniu komorniczym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 21.10.2005
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2019 11:47 Korekta Piotr Wójciak
12.03.2018 14:28 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:32 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski