Budżet, majątek

MAJĄTEK

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

,,Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni

 

Aktywa Trwałe

w latach 2007-2008

 

LP.

Wyszczególnienie


Stan na 31.12.2007

Stan na 31.12.2008

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

128.713.942,77


128.590.626,27

1.

Środki trwałe

128.391.799,73


128.189.522,57

a)

Grunty własne

11.667.387,90


11.667.387,90

b)

Budynki i budowle

116.718.455,14


116.519.679,07

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

5.956,69

2.455,60

2.

Środki trwałe w budowie

322.143,04


401.103,70

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III.

Należności długoterminowe

0,00


0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00


0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.128.015,75

755.027,84


Majątek Trwały OGÓŁEM

129.841.958,52


129.345.654,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA OBROTOWE

w latach 2007-2008

 

LP.

Wyszczególnienie


Stan na 31.12.2007

Stan na 31.12.2008

I.

Zapasy


0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe


206.798,17

231.134,20

III.

Inwestycje krótkoterminowe


8.374.779,46

7.722.198,84

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

22.179,15

114.688,61


Aktywa obrotowe ogółem


8.603.756,78

8.068.021,65

 

 

Wartość aktywów ogółem:

- na koniec 2008 roku zamknęła się kwotą 137.413.675,76 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Kołakowska
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data udostępnienia informacji: 13.03.2009