Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 209 , II piętro ; miejsce złożenia wniosku: półpiętro, pokój 60;

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-32
58 668-87-33
58 668-87-34

Fax: 58-66-88-767
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. podanie z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może obowiązku  zameldowania dokonać w zwykłym trybie ustawy o ewidencji ludności, ze wskazaniem właściciela lokalu/ nieruchomości
  2. wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego"
  3. kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki, decyzja o nadaniu numeru domu), w którym zameldowanie ma nastąpić - jeżeli wnioskodawca takimi dokumentami dysponuje, oryginał do wglądu.
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma potwierdzić fakt zamieszkiwania w danym lokalu. Jeżeli fakt pobytu budzi wątpliwości, to podejmowane są dodatkowe czynności (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
Opłaty: brak opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna:
  • Art. 27, art. 28 ust.2 w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 657)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. poz. 1852)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015r. poz. 1290)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz.23 z późn.zm)
Inne informacje: Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:
  •  tytułu prawnego do danego lokalu,
  •  "zgody" właściciela lub najemcy lokalu na zameldowanie.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Magdalena Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 06.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2018 13:52 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.01.2018 08:56 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
02.01.2018 11:08 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.06.2017 11:02 Korekta Michał Kowalski
12.04.2017 09:20 Korekta Magdalena Filipowicz
06.04.2017 11:17 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
06.04.2017 10:35 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz