Nabór Ławników Sądowych na na kadencję 2020-2023

Uchwałą nr XIII/433/19 Rada Miasta Gdyni wybrała na ławników sądowych następujące osoby:

Ławnik Sądu Okręgowego w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
1. de Tchórzewska Danuta Krystyna

Ławnicy Sądu Okręgowego w Gdańsku
1. Borek Wiesława
2. Konarczyk Grażyna
3. Mielnik Krystyna Maria
4. Pankiewicz Maria Elżbieta
5. Romiszewska Bożena Elwira
6. Solarz Bogumiła
7. Sosnowska Anetta Wiktoria
8. Szczepański Sławomir
9. Talbierz Wioletta
10. Wdowiszewski Andrzej
11. Żurawka Małgorzata Lidia

Ławnicy Sądu Rejonowego w Gdyni do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
1. Armknecht Jolanta Irena
2. Bełdowska Ewa Wanda
3. Czecholińska Bożena Maria
4. Czecholińska Marzena Małgorzata
5. Gryczan Aldona Maria
6. Królczyk Tadeusz
7. Kwiatkowska-Falkowska Iwona Katarzyna
8. Leszczyńska Katarzyna Dorota
9. Łaga Andrzej Józef
10. Łebkowski Jan
11. Łobodzińska Krystyna
12. Małecka Ewelina Maria
13. Patler Renata Antonina
14. Puckowska Barbara Irena
15. Radwański Grzegorz Bartłomiej
16. Rumel-Czarnowska Lidia Elżbieta
17. Schröder Michał Aleksander
18. Slajkowska Izydora
19. Szeleziński Adam Robert
20. Szymczak Danuta Krystyna
21. Świątek Lucyna
22. Terech Renata Iza
23. Wcisło Teresa Urszula
24. Węcławski Jan Jerzy
25. Zając Jakub Marcin


Ławnicy Sądu Rejonowego w Gdyni
1. Bednarska Renata Ewa
2. Czarkowska Sylwia Grazyna
3. Jankowska Małgorzata
4. Jastrzębowska Dorota Jadwiga
5. Kapica Helena Elżbieta
6. Nowotna Elżbieta
7. Polaszk Wanda
8. Rusinkiewicz Ewa Sabina
9. Siedlecka-Blaszke Halina Zdzisława
10. Snarska Maria
11. Strzyżewska Wanda
12. Szatko Teresa
13. Truskolawska Elżbieta Katarzyna


Kandydaci na ławnika, którzy nie zostali wybrani, mogą odebraćswoje dokumenty (zgłoszenia wraz załącznikami) w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, tj do dnia 23 grudnia 2019.
W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym ich dokumentacja zostanie komisyjnie zniszczona w terminie 30 dni.


Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023      Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni wybierze:

  • do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 12 ławników, w tym 1. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
  • do Sądu Rejonowego w Gdyni – 43 ławników, w tym 30. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna poniżej, można  ją także otrzymać w Sali Obsługi Mieszkańców UM i w Biurze Rady Miasta (pok 107 Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miasta udostępnia wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Kartę, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (dzień 30 czerwca przypada w niedzielę) do:
  • Biura Rady Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 107 (I piętro) – osobiście  w godzinach: 8.00 – 16.00 albo
  • złożyć w Kancelarii Ogólnej UMG w godzinach urzędowania lub
  • wysłać za pośrednictwem poczty .

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Ponadto informujemy, że zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Miasta Gdyni VIII kadencji, wybór ławników sądowych przewidziany jest na sesji w dniu 23 października 2019 r.

Wyciąg z przepisów Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 158 – 174)
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a zgłoszenia przez stowarzyszenie lub grupę obywateli - nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście poparcia
 
Koszty:
- koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
- koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
- koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymienionych wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Magdalena Anuszek
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 30.05.2019
Data udostępnienia informacji: 31.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2019 12:33 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
24.10.2019 12:14 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
24.10.2019 12:11 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
12.06.2019 11:13 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
30.05.2019 11:30 Inne Magdalena Anuszek
30.05.2019 11:17 Dodanie informacji Magdalena Anuszek