Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-06

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok. 223 lub do pobrania na dole tabeli)
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
- pisemna zgoda Komendanta Garnizonu, w przypadku, gdy punkt sprzedaży znajduje się pod zarządem wojskowym lub w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany składa w pok. 223. Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży.
Posiedzenie Komisji odbywa się W PIERWSZY I TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przygotowuje się zezwolenie, nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym tj. do 31.grudnia. Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.
Zezwolenie jednorazowe: wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany składa w pok. 223.
Opłaty: Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia:
- Piwo i alkohole do 4,5% - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- Alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- Alkohole zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu - opłata za nowe zezwolenie wynosi 2 100zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Opłatę wnosi się w kasie A,B lub C na Sali Obsługi Mieszkańców lub na konto U.M. PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Oświadczenie o wartości sprzedaży składane do 31 stycznia.Oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
Opłaty wnosi się w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku. W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata za wydane zezwolenie jednorazowe: piwo i alkohole do 4,5% i alkoholu - 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.); alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 1/12 rocznej opłaty rn(43,75 zł.); alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty (175,-zł.)Opłatę wnosi się w kasie A, B lub C na Sali Obsługi Mieszkańców lub na konto U.M. PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł. Nr konta właściwy do opłaty skarbowej: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Zezwolenia do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od daty doręczenia, a zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie, decyzję lub postanowienie.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.)
- Art. 5 Ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011r. nr 106 poz. 622)
- Uchwała nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18.12.2002 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 5 poz. 51 z 2003r)zmieniona Uchwałą nr XXI/456/2004 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 06.2004r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 93 poz. 1676 z 2004r.)
- Uchwała nr XX/499/2008r. Rady Miasta Gdyni z 28.05.2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 56 poz. 1599 z 2008r z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. 2017.2168)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)
Inne informacje: Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
(A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
(B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;
(C) powyżej 18% zawartości alkoholu.
 
Przypomina się o obowiązku przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tego zakazu,  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać cofnięte.
W powyższej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r., II GSK 982/17, stwierdził, że „eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę
tych napojów w rozumieniu art. 21 pkt 3 ustawy (…) ponadto uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 04.10.2010
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2018 09:26 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 14:36 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 14:26 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 14:11 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 13:54 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
11.04.2018 11:10 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
11.04.2018 11:07 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.02.2018 14:20 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
28.12.2017 12:01 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
05.12.2017 12:35 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
30.10.2017 09:12 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
11.05.2017 15:29 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
11.05.2017 15:03 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
10.05.2017 13:12 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
10.05.2017 11:51 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska