Obwieszczenie o sporządzeniu operatu szacunkowego - dot. dz. 3038/1 w Gdyni (Chwarzno-Wiczlino)

PNS.6833.57.2018.JZ
Gdynia, dnia 10 września 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
O SPORZĄDZENIU OPERATU SZACUNKOWEGO
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej obwieszcza, że w dniu 05 września 2019 r. zostało wydane pismo o sporządzeniu operatu szacunkowego w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Chwarzno-Wiczlino (działka oznaczona ewidencyjnie jako nr 3038/1), przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w ramach inwestycji pn. „Budowa ulicy Kwiatkowskiej”).
     Z treścią pisma, jak i z wszystkimi aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. nr 429, IV piętro) godziny urzędowania (8:00-16:00), tel. 58 668 8954.
     Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 10 września 2019 r. Stosownie do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
 
 
Otrzymują:
1. www.gdynia.pl/bip (zakładka prawo lokalne, obwieszczenia)
2. Tablica ogłoszeń (Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, obok pokoju 429, IV piętro).
3. PNS a/a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2019 12:31 Aktualizacja treści Jakub Zieliński
10.09.2019 12:30 Aktualizacja treści Jakub Zieliński
10.09.2019 12:24 Dodanie informacji Jakub Zieliński