Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn przy ul. Redłowskiej

RAA.6733.1.46.2019.WGN-75/dz.257 sieć elektroenergetyczna                                                                           Gdynia,  06.09.2019r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek nr 124731/2019 wniesiony w dniu 03.09.2019r. przez Energę-Operator S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Michała Długońskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn na terenie części działek nr 257 i 256/1 obręb 0025 Redłowo położonych przy ul. Redłowskiej w Gdyni, dla zadania pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn – zasilanie dz. 254 i 257 obr. 0025 Redłowo w Gdyni”
 
              
 
W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek i piątek w godz. 1200-1600  i środa w godz. 800-1200 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 14:24 Korekta Wioletta Gałczyńska-Nowak