Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn przy ul. Legionów

RAA.6733.1.46.2019.WGN-75/dz.257 sieć elektroenergetyczna                                                                           Gdynia,   04.10.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek nr 124731/2019 wniesiony w dniu 03.09.2019r. przez Energę-Operator SA,  reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Michała Długońskiego, została w dniu 04.10.2019r. wydana przez prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.46.2019.WGN-75/dz.257 sieć elektroenergetyczna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie  elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn na terenie części działek nr 257 i 256/1 obręb 0025 Redłowo położonych przy ul. Legionów w Gdyni, dla zadania pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn – zasilanie dz. 254 i 257 obr. 0025 Redłowo w Gdyni”.
 
 
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 1200-1600 oraz środa i piątek w godz. 800-1200 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 04.10.2019
Data udostępnienia informacji: 07.10.2019