Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dz. nr 138 obręb Babie Doły, wzdłuż ulicy Zielonej

RAA.6733.1.28.2019.MP/AL-714/dz.138                                                                                                           Gdynia, 06.09.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn. zm.) oraz na podstawie art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096, z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.08.2019r. syg. akt SKO Gd 2902/19 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.05.2019r. nr: RAA.6733.1.28.2019.MP-714/dz.138) zawiadamiam, że tut. organ przystąpił do ponownego rozpoznania wniosku wniesionego w dniu 26.04.2019r. przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w imieniu której wystąpił Prokurent Spółki Dyrektor Rozwoju Piotr Surma, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
Budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów na działce nr 138 obręb Babie Doły – 0009, wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni, realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja sieci: ul. Zielona (IU 11_1)”
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłaszać uwagi i wnioski w dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki w godz. 12ºº - 16ºº oraz w środy i piątki w godz. 8ºº - 12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, pok. 323, w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub pisemnie na ww. adres.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – Aleksandra Lis

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019