Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. płk. Stanisława Dąbka

RAA.6733.1.42.2019.WGN-701/dz.863 oświetlenie                                                                                                Gdynia,  30.08.2019r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek nr 119774/2019 wniesiony w dniu 23.08.2019r. i doprecyzowany w dniu 29.08.2019r. przez Energę Oświetlenie Sp. z o.o. reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Szczygelską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:
budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. płk. Stanisława Dąbka obejmującego -
-  budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV
-  budowę 2 słupów oświetleniowych o wysokości 5-8 m
na terenie działek nr 863, 864, 859, 962, 2199 obręb 0020 Obłuże położonych w rejonie ul. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni.
 
 
W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek i piątek w godz.1200-1600 i środa w godz.800-1200 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 03.09.2019