Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Chylońskiej

RAA.6733.1.44.2019.IWD-600/dz.2033                                                                                                          Gdynia, 30.08.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn. zm.) oraz na podstawie art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 23.08.2019r. i doprecyzowany w dniu 29.08.2019r. przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 17/19 w Sopocie, w imieniu której wystąpiła pełnomocnik – Pani Aleksandra Szczygelska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Chylońskiej polegającego na:
- budowie sieci elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
- budowie dwóch słupów oświetleniowych o wysokości 5-8 m na trenie działek nr: 2555, 2033 i 2353 w Gdyni, obręb Chylonia – 0011.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłaszać uwagi i wnioski w dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki w godz. 12ºº - 16ºº oraz w środy i piątki w godz. 8ºº- 12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, pok. 323, w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub pisemnie na ww. adres.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. arch. Irena Wierowska – Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 03.09.2019