Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. płk. Stanisława Dąbka

RAA.6733.1.42.2019.WGN-701/dz.863 oświetlenie                                                                                             Gdynia,   04.10.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek nr 119774/2019 wniesiony w dniu 23.08.2019r., uzupełniony w dniu 29.08.2019r. przez Energę Oświetlenie Sp. z o.o., reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Szczygelską, została w dniu 04.10.2019r. wydana przez prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.42.2019.WGN-701/dz.863 oświetlenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. płk. Stanisława Dąbka obejmującej -
-  budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV,
-  budowę 2 słupów oświetleniowych o wysokości 5-8 m,
na terenie działek nr 863, 864, 859, 962, 2199 obręb 0020 Obłuże położonych w rejonie ul. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni.
 
 
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 1200-1600 oraz środa i piątek w godz. 800-1200 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 

 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 04.10.2019
Data udostępnienia informacji: 07.10.2019