Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Chylońskiej

RAA.6733.1.44.2019.IWD-600/dz.2033                                                                                                             Gdynia, 09.10.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 23.08.2019r. i doprecyzowany w dniu 29.08.2019r. przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19, w imieniu której wystąpiła pełnomocnik – Pani Aleksandra Szczygelska, została wydana w dniu 09.10.2019r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.44.2019.IWD-600/dz.2033 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Chylońskiej polegającej na:
- budowie odcinka sieci elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
- budowie dwóch słupów oświetleniowych o wysokości 5-8 m
na terenie działek nr: 2033, 2312 i 2346 w Gdyni, obręb Chylonia – 0010.
 
Strony mogą zapoznać się z wydana decyzją w dniach przyjęć interesantów, tj. w poniedziałki w godz. 12ºº - 16ºº oraz w środy i w piątki w godz. 8ºº- 12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego pok. 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marszałka  Piłsudskiego 52/54.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjne w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. arch. Irena Wierowska – Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 09.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019