obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa, przebudowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV przy ul. Przemysłowej

RAA.6733.1.53.2019.WGN-505/sieć elektroenergetyczna                                                                                    Gdynia,  04.10.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek nr 140177/2019 wniesiony w dniu 26.09.2019r. przez Energę-Operator S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Karola Lesiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie, przebudowie i rozbiórce elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na terenie działek nr 340, 341, 343, 430, 47, 72, 75, 342 obręb 0010 Chylonia położonych przy ul. Przemysłowej w Gdyni, dla zadania pod nazwą:
„Budowa, przebudowa i rozbiórka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV”
             
 
W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek i piątek godz. 1200-1600 oraz środa godz. 800-1200, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 04.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.10.2019