Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami, chodnikiem i nawierzchnią jezdni przy ul. A.Krauzego

RAA.6733.1.51.2019.WGN-1314/droga, oświetlenie                                                                                           Gdynia,  01.10.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek nr 137777/2019 wniesiony w dniu 23.09.2019r. przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami, budowie chodnika i odcinka nawierzchni jezdni w technologii płyt Yomb na terenie części działek nr 2887 i 5235/3 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni, dla zadania pod nazwą:
„Budowa chodnika wzdłuż ul. Augustyna Krauzego wraz z oświetleniem oraz budowa odcinka jezdni ul. Augustyna Krauzego w technologii płyt Yomb”
 
            
 
W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek i piątek godz. 1200-1600 oraz środa godz. 800-1200, zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 01.10.2019
Data udostępnienia informacji: 02.10.2019