obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN zasilania trakcji elektrycznej linii kolejowej przy ul. Krośnieńskiej

RAA.6733.1.49.2019.AL-851/dz.122                                                                                                             Gdynia, 02.10.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn. zm.) oraz na podstawie art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 06.09.2019r. (uzupełniony w dniu 30.09.2019r.) przez PKP Energetyka S.A., w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Michał Majorek – Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – Kraków S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa podstacji trakcyjnej Gdynia Redłowo wraz z kablami zasilającymi trakcję elektryczną linii kolejowej nr 201 i kablami sterowniczymi” polegającego na:
Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN i nN zasilania trakcji elektrycznej linii kolejowej nr 201 na terenie działki nr 122 obręb Redłowo – 0025, przy ul. Krośnieńskiej w Gdyni.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłaszać uwagi i wnioski w dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki w godz. 12ºº-16ºº oraz w środy i piątki w godz. 8ºº-12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, pok. 323,
w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub pisemnie na ww. adres.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – Aleksandra Lis

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 02.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.10.2019