Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Chwaszczyńskiej 26 w Gdyni

RAA.6733.1.11.2019.WGN-980/26                                                                                                                   Gdynia,   15.03.2019r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek wniesiony w dniu 24.01.2018r., przez Gminę Miasta Gdyni reprezentowaną przez Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu Pana Rafała Klajnert, została w dniu 15.03.2019r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.11.2019.WGN-980/26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działki nr 159 obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 26 w Gdyni.
Zadanie pod nazwą: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni, dzielnica Karwiny”.
 
 
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019