Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia w ulicach: Atlasa, Artemidy i Amona w Gdyni

RAA.6733.1.52.2019.IWD-1039/dz.5212                                                                                                           Gdynia, 08.11.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn. zm.) oraz na podstawie art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 24.09.2019r. i uzupełniony w dniu 21.10.2019r. przez Zarząd dróg i Zieleni w Gdyni, w imieniu którego wystąpił pełnomocnik – Pan Mateusz Jezierski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ulicy Atlasa oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Atlasa i ul. Artemidy w Gdyni” polegającego na:
budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie sieci oświetlenia w ulicach: Atlasa, Artemidy i Amona w Gdyni, na terenie działek nr: 5212, 1758, 1797, 1789, 1800, 1855 i 1871, obręb Chwarzno – Wiczlino – 0011.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłaszać uwagi i wnioski w dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki w godz. 12ºº - 16ºº oraz w środy i piątki w godz. 8ºº- 12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, pok. 323, w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub pisemnie na ww. adres.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 

 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. arch. Irena Wierowska – Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 08.11.2019
Data udostępnienia informacji: 13.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2019 10:31 Dodanie informacji Wioletta Gałczyńska-Nowak