Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy peronu SKM Gdynia Orłowo

RAA.6733.1.40.2019.IWD-834/dz.1105/3                                                                                                            Gdynia, 06.09.2019r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 08.08.2019r. i doprecyzowany ostatecznie w dniu 05.09.2019r. przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350a w Gdyni, w imieniu której wystąpiła pełnomocnik – Pani Marta Karpińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
przebudowie i rozbudowie peronu SKM Gdynia Orłowo obejmującej:
budowę nowych krawędzi peronowych o wysokości 96 cm powyżej główki szyny od toru nr 501 i 502 w odległości 1670 mm od osi torów,
budowę toru nr 501 od km 15-530 do km 15-900 wraz z rozbiórką,
budowę wiaty peronowej wraz z zadaszeniem na długości ponad 200m,
budowę dźwigu osobowego,
rozbiórkę istniejącego zadaszenia schodów na peron,
przebudowę wejścia podziemnego prowadzącego na peron,
przebudowę i budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem i sterowaniem w obszarze toru nr 501 i nr 502 (linia 250),
przebudowę i budowę sieci kablowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
przebudowę i budowę sieci i urządzeń teletechnicznych,
rozbiórkę i budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
budowę kanalizacji deszczowej,
budowę systemu odwodnienia układu torowego
w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”, na terenie działek nr: 1564, 1105/1, 1105/2 i 1105/3, obręb Orłowo – 0022.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłaszać uwagi i wnioski w dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki w godz. 12ºº - 16ºº oraz w środy i piątki w godz. 8ºº- 12ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, pok. 323, w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub pisemnie na ww. adres.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
                                                    
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
mgr inż. arch. Irena Wierowska -  Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019