Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiedlowa sieć ciepłownicza ul. Zielona

RAA.6733.1.28.2019.MP/AL–714/dz.138                                                                                                              Gdynia, 02.10.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z poźn. zm.) i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek przekazany przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 26.04.2019r., wniesiony przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w imieniu której wystąpił Prokurent Spółki Dyrektor Rozwoju Piotr Surma, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegające na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów na działce nr 138 obręb Babie Doły – 0009, wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni, realizowanej w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja sieci: ul. Zielona (IU 11_1)”, została wydana w dniu 02.10.2019r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja
nr RAA.6733.1.28.2019.MP/AL-714/dz.138, o umorzeniu postępowania administracyjnego dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 1200-1600 oraz w środę i piątek w godz. 800-1200 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji
w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia: Aleksandra Lis – inspektor.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 02.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.10.2019