Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia ewentualnych uwag w sprawie usunięcia zieleni z działki położonej przy ul. Warszawskiej 15.nr (10 KPA)

ROK.6131.56.2019.MKM                                                                       
Gdynia, dnia 10.06.2018r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.) oraz z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o możliwości zapoznania się, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 26.03.2019r. Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Bałtyk’ z siedzibą w Gdyni przy ul. Zgoda 8 reprezentowanej przez zarząd SM, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 485 obręb 0013 Działki Leśne położonej przy ul. Warszawskiej 15 w Gdyni.
 
W związku z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi Magdalena Kąkolewska – Meus, pokój 522, tel. 58 668 84 81).
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.06.2019r. do dnia 25.06.2019r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Marta Miączyńska-Wolańczyk
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019